معرفي معرفي

اهميت پژوهش و تحقيق در دنياي در حال پيشرفت كنوني به حدي است كه بدون توجه به آن، توسعه و حركت رو به جلو در عرصه پر رقابت كسب و كارهاي مختلف بويژه صنايع برتر چون صنعت هوانوردي و فرودگاهي

درحدمطلوب امكانپذير نخواهد بود. بر اين اساس و با هدف ترويج عملي فرهنگ تحقيق و توسعه ، نهادينه سازي رويكرد پژوهش محور براي فعاليتهاي مختلف شركت، انجام پژوهشهاي كاربردي مبتني بر نيازسنجي علمي

و واقعي در بخشهاي تخصصي شركت فرودگاههاي كشور در چارچوب اساسنامه آن، بهره گيري از تجارب مفيد در مديريت امور پژوهشي و بهره برداري بهينه از منابع محدود در اين حوزه، شوراي تحقيقات فرودگاهي

و هوانوردي از تيرماه سال 1388 به رياست معاونت برنامه ريزي و نظارت و عضويت معاونين وتعدادي از مديران شركت فرودگاههاي كشور تشكيل گرديده است.

وظايف و اختيارات شورا:
الف- سياستگذاري و تعيين محورهاي پژوهشي در شركت
ب- نيازسنجي، بررسي و اولويت بندي طرحهاي پژوهشي در شركت
ج- همكاري با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در راستاي انجام پروژه هاي مشترك با صنعت فرودگاهي و هوانوردي و ساير امور مرتبط عند اللزوم
د- تصويب طرح هاي پژوهشي و برنامه ريزي اجراي آن
ه- نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي مصوب شورا
و- انتخاب مجريان و ناظران طرح ها
ز- حمايت از انجام طرح هاي پژوهشي
ح- حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
ط- حمايت از ارائه مقالات مرتبط با صنعت
ي- فراهم آوردن امكان استفاده از منابع علمي شركت براي انجام پژوهش بر حسب مورد
از آنجائيكه بهره برداري از نتايج و يافته هاي تحقيقاتي و پژوهش ها و در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته هاي علمي يكي از اقدامات محوري مديريت دانش در سازمانها تلقي مي شود، لذا اطلاعات مربوط به پروژه هاي انجام گرفته و در دست انجام و ساير موضوعات مربوط به امر تحقيق وپژوهش از طريق سايت شركت در معرض استفاده و بهره برداري علاقمندان داخل و خارج شركت قرار مي گيرد.شوراي پژوهش و تحقيقات در اين راه براي بهتر شدن مستمر امور در انتظار نظرات و پيشنهادات همكاران محترم مي باشد.

 

اخبار اخبار

۲۴ خرداد ۱۴۰۱
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين و در راستاي کمک به گسترش خدمات، توليدات و محصولات دانش بنيان و فناورانه در صنعت هوانوردي و فرودگاهي ازکليه شرکتهاي دانش بنيان، پژوهشکده ها، دانشگاهها و پارکهاي علم و فناوري فعال و توانمند در حوزه توليد و عرضه محصولات فرودگاهي و هوانوردي جهت همکاري دعوت نموده و از ايده هاي نوآورانه و خلاق حمايت مينمايد.
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
ليست اسامي برگزيدگان مسابقه
۴ اسفند ۱۴۰۰
رونمايي از اولين نظامنامه شورا راهبردي پژوهش