پبشنهادعناوین پژوهشی پبشنهادعناوین پژوهشی

عناوين پژوهشي موردنياز بخشهاي مختلف ستادی و فرودگاهی که با هدف جهت دهي به پروژه های تحقیقاتی و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي شركت استخراج گردیده(31674 مورخ 25/03/95 ) به شرح لیست پیوست و با رعایت موارد ذیل انجام می پذیرد.

  •  پژوهشگر جهت اطمینان از عدم اختصاص موضوع انتخابی خود به دانش پژوه ديگر و یا عدم تکراری بودن موضوع، از طریق دبيرخانه شوراي تحقيقات فرودگاهي و هوانوردي( 63148715-18) اطلاع حاصل نماید.

  •  انتخاب عنوان پژوهشي توسط پژوهشگر الزاماً حفظ دقيق عبارات درج شده در لیست نبوده و با تعاملات دانش پژوه و اعضای شورا قابل بازبيني و جهت دهي نیز مي باشد.

  •  پژوهشگر موضوع انتخابی خود را بر اساس فرم کاربرگ تعریف پروژه های تحقیقاتی(پروپزال) و با رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه شماره 41706 مورخ 90/04/20 تنظیم و از طریق معاونت حوزه مربوطه به دبیرخانه شورا ارسال مینماید.

  •  طرح پروژه تحقیقاتی در جلسه شورای تحقیقات فرودگاهی و هوانوردی  به منزله تأیید و تصويب نمی باشد.
     

 

عناوین عناوین

/12060377